måndag 17 november 2014

Kommunen svarar på mina cykelförslag….

Jag har nu fått svar från kommunen, på det brev jag skickade in i mitten av september, där jag lyfte en del förbättringsförslag på cykelbanan till stadsdelen Arnö där jag bor. 
Flera av svaren visar att kommunen tar mina förslag på allvar, och i några fall har man också rättat till uppenbara fel. Men här finns svar som nästan snubblar ner i diket, då hamnar så långt från själva frågan. Svaren kommer från en namngiven tjänsteman, men jag lämnar inte ut dennes namn. Så jag tror det vore bra att kommentera kommunens svar….

”Kommunen vill ha förslag på förbättringar för cyklister i Nyköping. Här är några sådana, som berör cyklisterna till och från Arnö. Det handlar bland annat om cykelbanan från Herrhagen genom skogen in mot stan. Det finns en lång nedförsbacke in mot stan. På vänster sida är det dåligt siktröjt i vänsterkurvan som avslutar backen. Lösningen är enkel, kapa bort en del av växtligheten så att man får bättre sikt.”

KOMMUNENS SVAR: Den skymda kurvan i slutet av backen vid Herrhagen kommer siktröjas vid behov då fri sikt är viktigt för både gående och cyklister. 

MIN KOMMENTAR: Siktröjningen är gjord och överblicken över kurvan har blivit bättre. Riktigt hur bra detta blivit är dock svårt att bedöma i dagsläget, eftersom löven har fallit. Man får hoppas att kommunen skrivit in detta i en skötselplan, för detta kommer att behöva upprepas.
——————
Gör något åt denna stolpe. Den står
i ytterkanten på en feldoserad kurva,
efter en snabb utförsbacke.
”Nästa problem är mer svårt att åtgärda, men inte desto mindre allvarligt. Man kommer från skogen nedför backen och ska runda kurvan i god fart (över 30 km/tim är ingen svårighet). Den ganska nyanlagda cykelbanan är nu feldoserad med lutning höger vilket innebär att den lutar utåt i kurvan. Är det halt ökar detta förstås risken att man får sladd och fortsätter utåt höger. Inte nog med det, på den högra sidan där man riskerar att hamna står lyktstolpar. Flytta eller ta bort den lyktstolpe som står fel. Räta upp vägbanan, så det blir doserad åt rått håll (lutningen inåt förstås). Jag vill hävda att dessa två ovanstående brister gör just denna plats till en klar olycksrisk. Det krävs helt enkelt åtgärder här, innan det händer en allvarlig olycka.”

KOMMUNENS SVAR: Den aktuella sträckan är idag en kombinerad gång- och cykelväg vilket innebär att både cyklister och gående måste samsas om utrymmet varför den inte alltid lämpar sig för högre hastigheter. På en kombinerad gång- och cykelväg ska hastigheten anpassas till den rådande trafiksituationen.

MIN KOMMENTAR (som jag mailade till tjänstemannen): Jag får tacka för svaret angående mina synpunkter på cykelvägen mellan Arnö och centrala Nyköping.
Jag hoppas på en fortsatt dialog där jag får möjlighet att utveckla mitt resonemang kring en av punkterna, som jag bifogar nedan. Jag uppfattar nämligen svaret, inte riktigt nått kärnan i mitt resonemang.

Du skriver nedan att gång och cykelvägen inte lämpar sig för högre hastigheter pga av blandad trafik. Men den är utformad så att den verkligen uppmuntrar till höga hastigheter för cykel tack vare utförsbacken. Idag är det inte fler gångtrafikanter och cyklister på denna del av vägen än att det i praktiken fungerar bra. Som cyklist klarar man att hålla normal cykelhastighet, och även hålla undan för de gående. Så ingen cyklist sitter och håller igen här, man trampar på rätt så fort i utförsbacken.
Men i slutet av backen hamnar man alltså i en feldoserad kurva, där det dessutom står lyktstolpar av metall i kurvans yttre perifieri. Får man sladd här, så är risken påtaglig att man just krockar med stolpen. Det är bara att konstatera att vägbanan lutar på fel håll, och att lyktstolpen står olyckligt placerad, vilket tillsammans gör denna plats till en klar olycksrisk.
Jag ställer gärna upp på plats och visar och förklarar.

KOMMENTAR 2: Mailet skickades för 7 dagar sedan. Jag har inte fått något svar på detta, men kan berätta att kommunen har som norm av mail ska besvara helst inom 2 dagar.
——————
Sedan har vi cykelbanan längs med Arnöleden över Kilaån cykelöverfart vid vägen intill äldreboendet Myntan. Korsningen är ganska trång och knixig eftersom det är små kurvor strax innan. Dessutom smalnar den av precis vid överfarten. Det är svårt att möta andra cyklister och gående här om man har god fart. Cykelöverfarten borde ha varit bredare. Det kan räcka med att ta bort kantstenen till delen för gående, så får man en bredare och säkrare cykelbana. lbland är det rätt rörigt här med gående och cyklister, huller om buller i olika riktningar på cykelbanan längs Arnöleden. Dags att dela upp i separata gång- och cykelkörtfält?

KOMMUNENS SVAR: För att ha separata gång- och cykelfält krävs det att vägen är tillräckligt bred så att cyklister och gående inte behöver använda varandras utrymmen. När det gäller Arnöleden så är vägen idag inte tillräckligt bred för separata gång- och cykelfält. 

KOMMENTAR: Cykelbanan till Arnö kan nog beskrivas som en huvudled i cykelvägnätet. I den nyligen antagna kommunbudgeten lovar majoriteten (S, MP och V) att det ska satsas mer på cykelvägnätet. Då skulle ett projekt kunna vara att bredda cykelbanan till Arnö. Börja med sträckan från Lidl fram till Myntan.

——————
Mitt emot Lidl finns en bänk precis intill cykelbanan. Men vem vill sitta här? Den vilande flanören riskerar ju att få fötterna överkörda. Och vad händer om cyklisten krockar med denna? Flytta bänken, enkelt att ordna.

KOMMUNENS SVAR: Den nämnda bänken intill gång- och cykelbanan på Arnöleden står på en raksträcka med god sikt vilket gör att den är väl synlig för trafikanterna. Bänken står där för att trafikanter ska ha möjlighet att ta en paus på sträckan mellan Arnö och stadens centrala delar. Bänken har placerats nära gång- och cykelbanan för att underlätta för gräsklippning på platsen. Nyköpings kommun kommer därför inte att flytta på bänken.  
KOMMENTAR: Bänkens placering är för att underlätta gräsklippning. Men vad jag förstår så har gräsklipparna styrning och kan manövreras smidigt. Det kan inte vara något oöverstigligt hinder att svänga runt en bänk på gräsmattan. Argumentet är mycket svagt för att behålla placeringen på bänken, när den nuvarande placeringen är så olämplig.

——————
Skymmande reklamskyltar efter övergångsstället efter Lid!. Den stora höga skylten kan väl godtas, men den mindre nära cykelbanan (Nyvest) ska bara bort. Den skymmer. 

KOMMUNENS SVAR: Skylten på intill cirkulationsplatsen i korsningen Arnöleden/Spelhagsvägen ligger på fastighetsmark och inte på kommunens vilket innebär att tillstånd kan ha sökts hos fastighetsägaren. Skylten kräver dock bygglov vilket den inte har idag och ärendet har därför skickats till Bygg- och Tekniknämnden för utredning. 

KOMMENTAR: Nyvest skylt har försvunnit. Bättre sikt nu. Problemet löst.

——————
Bagaregatan in mot stan. Men nu är det slut med cykelbanan. Det går väl an under tiden med barmark, eftersom trafiken är måttlig här. Men blir det en snöig vinter, så brukar gatorna i stan vara väldigt besvärliga för oss cyklister. Spåriga och läskiga tack vare biltrafiken. Här finns plats att anlägga den cykelbana som Arnöbor behöver för att kunna färdas på cykelbana hela vägen in till centrum. Den omställningen kan göras om man exempelvis enkelriktar gatan, eller tar bort gatuparkeringen, eller omvandlar ena gångbanan till cykelbana. Då får cyklisterna egna körfält, som dessutom kan vinterväghållas på ett sätt som fungerar för cykling (så man slipper spårigheten).”

KOMMUNENS SVAR: Angående vinterväglag är det svårt att ge alla stort utrymme då vägbanans bredd minskar i och med snö och halka. Nyköpings kommun har hög prioritet på både bil, gång- och cykelvägar när det gäller vinterunderhåll. Den nämnda sträckan Bagaregatan in mot stadens centrala delar är en gata utan cykelbana vilket innebär att cyklister måste samsas med bilister. I och med kommande resecentrum finns det planer på dubbelriktad cykelväg på Fruängsgatan. Detta för att koppla ihop Arnö med kommande resecentrum och stadens nordvästra delar. 

Nyköpings kommun utför flertalet åtgärder för att förbättra cykeltrafiken i staden. Under året har fler cykelpumpar köpts in samt att målning av gång- och cykelvägar har utförts för att förbättra säkerheten och framkomligheten för både gående och cyklister. Gång- och cykelvägnätet har förbättrats med länkar som tidigare saknats bland annat vid Runebergsgatan och Lenningsväg. Utifrån den senaste cykelvägsinventeringen som gjordes sommaren 2014 har vi funnit att det finns cykelvägar som inte uppfyller alla krav på säkra vägar. Detta berör både det kommunala- och det statliga vägnätet där Trafikverket är väghållare. Utifrån genomförd inventering utarbetades ett åtgärdsprogram där några av punkterna redan har åtgärdats medan andra kommer att prioriteras under 2015. Beträffande de gång- och cykelvägar vägar som ingår i det statliga vägnätet kommer vi att föra vidare detta till Trafikverket och hoppas därmed på gehör.

KOMMENTAR: Det finns alltså planer att ordna en dubbelriktad cykelväg på Fruängsgatan, men den verkar hänga på tillblivelsen av ett nytt resecentrum. Resecentrum ligger dock ett antal år framåt i tiden, och denna cykelbana behövs oavsett resecentrum eller inte. Så den cykelbanan skulle kunna plats i åtgärdsprogrammet för 2015.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar