onsdag 6 april 2011

Avgift på parkering, bästa sättet att få folk på cykel

(Nyköping åter till cyklisterna, del 6)Billigt att parkera i Nyköping idag. Därför väljer många bilen. Stan drunknar i bilar, som kör, bilar som är parkerade.


Ska man få fler att cykla i Nyköping är det nog en bra ansats att kolla vad forskningen har att säga. Vilka åtgärder har den tydligaste effekten, för att få folk att ställa bilen, och välja cykeln istället.

Jag lyssnade på Lena Smidfelt-Rosqvist från företaget Trivector, på konferensen Energiutblick i mars. Lena är forskningschef och har skattat överflyttningspotentialen från bil till andra färdmedel, som cykel: Några viktiga iaktagelser. Bilen dominerar på alla typer av resor, längd och syften med resor. Det brukar sägas att de flesta bilresor är korta, under fem kilometer. Kanske är det hälften av alla bilresor som är så korta. Det stämmer så tillvida gällande antalet resor. Men eftersom det är rätt så korta sträckor blir inte det sammanlagda antalet kilometer så många, endast 7 procent av antalet körda kilometer är i intervallet 0-5 km. Så även om man lyckas få till en massiv överföring av bilister till cykel på korta sträckor innebär det inte att det totala biltrycket minskar särskiit mycket. Inte ens om man även inkluderar bilresor upp till en mil, och ersätter dem med cykel betyder det särskilt mycket, anser Lena.

Men självklart måste det betyda mycket för att få bort många bilar som kör korta sträckor stadsmiljöer. Det är just i städerna som bilarna är mest störande och besvärande eftersom de befinner sig nära människor.

Lena har även sammanställt forskning kring vilka åtgärder som mest effekt av att få bilister att avstå från bilen, och istället välja andra färdmedel.

Trivector Traffic gjorde för några år sedan en rapport för SIKA och de statliga trafikverken, som studera potentialen att flytta resenärer mellan olika trafikslag. I mycket handlade den om att få bilister att välja andra transporter.

Trivector tittade på olika åtgärder, som mobility management-åtgärder (bilpooler, samåkning, kampanjer, rådgivning etc) effektivare kollektivtrafik, enklare reskortslösningar, tätortslösningar för ökat resande med gång/cykel/ kollektivtrafik/samåkning och för minskat enskilt bilåkande. Slutsatserna är baserade på en rad studier, främst fallstudier av gjorda erfarenheter på genomförda projekt.

Om vi tittar på vad prioriterad planering för hållbara färdsätt ger, så fann Trivector att konkurrenskraftig cykeltrafik kan ge cirka 21 procents ökning vid tidshorisonten 2020. Vid 2040 kan siffran ha nått 30 procent

Vissa ekonomiska styrmedel kan tydlig effekt, för att skapa överflyttning till hållbara trafikslag, enligt Trivectors sammanställning. Mest överflyttning tycks det bli om man ser över billig och gratis parkering vid arbetsplatser. Förmånsbeskattning eller avgiftsbeläggning av p-platser vid arbetsplatser kan ge 20 procents överflyttning till år 2020. Vid 2040 kan den siffran ha stigit till hela 60 procent, anser Trivector efter att ha följt studier.

Det är alltså en mängd mer eller mindre nödvändiga bilresor som blir av då det är någon som erbjuder gratis p-platser. Men gratis p-platser kostar ändå, men någon annan betalar; arbetsgivare, kommunen, fastighetsägare (i slutändan hyresgästerna) eller en affärsidkare. Oftast hamnar dessa kostnaderna till sist på något diffust kollektiv, som kunder eller skattebetalare. Även de som inte utnyttjar bilarnas parkering är med och finansierar bilarnas förmåner.

Det är alltså fullt rimligt att p-platser avgiftsbeläggs, med marknadsmässiga priser som speglar kostnaderna. Även i Nyköping. När det blir en tydlig prislapp på bilanvändningen, börjar en del bilister att överväga att andra alternativ, i synnerhet då man inser att vissa bilresor är ganska onödiga.

I Nyköping är det lätt att bli av med bilen till låg kostnad, på de flesta ställen. I den allmänna debatten sägs att det är svårt att hitta p-platser i Nyköpings centrala delar. Min erfarenhet - de gånger jag åker bil - är att man ganska enkelt blir av med bilen. Med lite högre avgifter på p-platserna skulle förmodligen också en del onödiga bilar försvinna, och p-platserna räcka bättre. Och antagliga skulle de välja cykel istället, eller ta bussen eller gå.

Frågan, vågar politiker verka för högre p-avgifter!

1 kommentar:

  1. Hej

    Vill ha fri parkering samt mer parkeringsplatser tänk på oss som bor på landet vi kan inte cykla till stan.

    SvaraRadera