fredag 30 september 2016

Därför missar Nyköping hållbart resande

Hållbart resande, bussarna
drivs av förnybart bränsle numera
Ett ofta återkommande tema på bloggen är Nyköpings kommuns svaga arbete kring hållbart resande eller mobility management, alltså påverkan och mjuka åtgärder som ska styra över resande till gång, cykel och kollektivtrafiken.

Det skulle kunna vara provåkarkort i kollektivtrafiken, lån av elcyklar eller tävlingar typ ”min löjligaste bilresa”. Detta är verkligen inte någon rocket science, utan sådana åtgärder är ganska vanliga runt om i svenska städer.

Själv har jag lobbat politiskt för att lyfta frågor kring mobility management åtgärder. Det räcker ju inte med att bygga bra cykelbanor och ge stan en bra busstrafik. Man måste också knuffan och puffa trafikanterna, så de släpper bilen, och prövar andra resealternativ. Men politikerna har svårt att få någon konkret ur händerna, vi ser väldigt lite av mobilty management-åtgärder här i stan.

Att det är ett bortglömt eller nedprioriterat område står klart.

Några färska exempel:

Den europeiska trafikantveckan som infaller i september för en krympande tillvaro. I andra städer kör man tydliga kampanjer. I Nyköping var den enda aktiviteten att man kunde få rösta på hur en nya stadsbuss ska målas.

Mer anmärkningsvärt är tystnaden kring Sörmlandstrafikens nya moderna biljettsystem, som går i skarp läge i morgon 1 oktober. Att döma av informationen blir det många tydliga fördelar som lägres priser; bland annat införs en lågtrafikbiljett till reducerat pris och längre resor inom kommunen blir billigare. (Läs mer om detta på Bussmagasinet)


 Det är ju ett fantastiskt tillfälle att låta fler Nyköpingsbor pröva det nya systemet, genom en prövapå-kampanj. Någon sådan verkar inte vara aktuell. Kanske vill kommunen vänta på att det nya biljettsystemet är igång och fungerar perfekt (för man får nog räkna med lite intrimning)?

Det finns ett mönster i denna Nyköpings passivitet inom hållbart resande. Analysen pekar på att den springande punkten handlar om att kommunen saknar en någon funktion för hållbart resande. Det finns inga tjänstemän eller någon enhet för mobility management. Då finns det heller ingen budget eller plan för hållbart resande. Därmed finns inte heller någon som kan driva och ta ansvar för att frågor kring hållbart resande lyfts.

En sökning på kommunens hemsida är rätt avslöjande. Man får 3 träffar på ”mobility management”, det är dokument från 2010. Sökning på "hållbart resande” ger 47 träffar och i topp ligger en länk kommunens tidning NY som hade ett tema om bättre resande från 2012.

Om man gräver bland dokumenten hittar jag en Transportstrategi som antogs i augusti i år. Den ger lite hopp...

Där hittar jag ett mycket intressant konstaterande om den s k fyrstesgsprincipen: ”I Nyköping sker trafikplanering utifrån fyrstegsprincipen. Syftet med fyrstegsprincipen är att arbeta med resurseffektiva åtgärder i det befintliga transportsystemet. Principen bygger på att arbete med beteendeförändringar, effektivisering av befintlig transportinfrastruktur och enkla ombyggnationer ska föregå större ingrepp som nybyggnation."

Här sägs alltså att man i första hand ska arbeta med beteendeförändringar och effektivisera befintliga vägar. Sådant som man alltså inte hittills gjort. Nu är det tydligen dags...

Men hur Transportstrategin ska bli ett verksamt instrument framgår inte. Jag letar under rubriken ”Styrning” som borde ligga närmast till. Där framgår: ” Transportstrategin är kommunfullmäktiges styrdokument. Kommunfullmäktige är ytterst ansvariga för att strategin implementeras i kommunens organisation. Dokumentet ska aktualitetsprövas under varje mandatperiod.”

Mer sägs inte hur strategin ska omsättas till handling.

Just nu saknar alltså Nyköping en funktion för att driva hållbart resande. Och det förklarar handlingsförlamningen hittills. 

Men kanske Transportstrategin innebär något. Jag får ta ett snack med KF ordförande, som jag känner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar