torsdag 25 februari 2016

Trafikverket: Klimatet kräver ett transportsnålt samhälle

Mindre bil, mer buss, det är sannolikt framtiden.
Trafikverkets utredning pekar på klimatmålen
inte kan nås, utan en minskning av bilåkandet.

Idag lyfter bloggen perspektivet till att inte bara omfatta Nyköping, utan hela landet. Samtidigt inkluderar mängden Sverige även Nyköping, så bloggpostens innehåll och slutsatser är full relevanta för Nyköping.

Utgångspunkten att transportsektorn står inför stora klimatutmaningar. Resande och transporter står för merparten av de klimatskadliga utsläppen i Sverige. I fjol höst tog Trafikverket fram en rapport om framtidens infrastrukturplanering, och till dess underlag hörde ett ”klimatunderlag”. Men underlaget om klimatet och transportsektorn förblev dolt kvar hos Trafikverket, fram till nu då det tack vare olika påtryckningsgrupper blivit offentligt.

Att Trafikverket inte offentliggjorde klimatunderlaget har av allt döma att göra med dess slutsatser. De pekar nämligen på att den hittills förda transportpolitken varit allt annat än framgångsrik för att dämpa utsläppen, och slutsatser pekarna på behov av en rad åtgärder, som nog skulle uppfattas som riktigt radikala. Det skulle kräva beslut troligen kan ha ett politiskt pris, åtminstone för politiker som tänker kortsiktigt.

Rapporten går namnet under ”Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser – med fokus på transportinfrastrukturen” och där beskriver Trafikverket ett klimatscenario som innehåller åtgärder som gör det möjligt att nå Trafikverkets tolkning av en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och nollutsläpp av växthusgaser till 2050.

Det handlar helt enkelt om ett antal kritiska faktorer som måste till, inom samhällsplanering och överflyttning, inom energieffektivisering av vägfordon och deras användning, samt inom energiförsörjning av vägfordon. Trafikverket sammanfattar det så här:

Om transportsektorn ska nå energi- och klimatmål krävs nya och mer kraftfulla åtgärder och styrmedel. Det kommer inte att räcka med effektivare fordon, fartyg och flygplan samt ökad andel förnybar energi och elektrifiering av vägtransporter. Det kommer även att krävas en förändrad inriktning när det gäller att utveckla samhälle och infrastruktur, det vill säga ett mer transportsnålt samhälle. Den egna bilen behöver få en minskad roll som transportmedel, och tillgängligheten behöver i större utsträckning lösas genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla. Där det är möjligt behöver också inrikes och kortare utrikesresor flyttas från flyg till järnväg. Dessutom behöver logistiken förbättras och alla trafikslag utnyttjas på ett bättre sätt tillsammans så att lastbilstrafiken inte ökar. Ett sådant sätt att minska trafikens klimatbelastning bidrar också positivt till många andra miljö- och samhällsmål.


Nu är dessa slutsatser ännu inte omvandlade till politik och beslut i denna riktning. Men det pekar alltså på det krävs en omfattande omställning av transportsystemet, med styrmedel som minskar användning av fossila bränslen, men även som generellt dämpar resande med egen bil. Och istället lyfter över mycket av resandet till kollektivtrafik, cykel, och gång. Samt ser till att samhällsplaneringen går i riktning som minskar behovet av transporter.

Samtidigt finns det mycket som pekar i riktningen mot att detta verkligen blir politik. I början av månaden avslöjades att den s k Miljömålsberedningen har enats om att regeringen ska skärpa klimatmålet, och att en ny klimatlag instiftas. Man föreslår också att det inrättas ett oberoende klimatpolitiskt råd som ska granska regeringens samlade klimatpolitik. Väldigt mycket talar för att den föreslagna skärpta klimatpolitik blir verkligheten, då sju riksdagspartier står eniga bakom en skärpning av klimatambitionerna. Bara SD stod utanför.

Redan fram mot sommaren väntas Miljömålsberedningen komma med mer konkreta förslag på åtgärder och styrmedel. 

Sedan krävs det förstås en stark regering som vågar ta de nödvändiga, och viss mån kontroversiella besluten. Någon sådan regering har vi inte i dagsläget. Men å andra sidan så verkar även större delen av oppositionen vara med på denna politik. Men vi närmar oss ett val om några år, och inför detta scenario finns det förstås enskilda politiker som vill synas, och kanske börjar opponera sig mot delar av den nya tuffa klimatpolitiken, för att vinna röster hos ”drabbade”. 

Räkna med att SD högljutt kommer att protestera mot alla styrmedel som dämpar bilåkandet. Men SD blickar ju mest tillbaka till en förgången tid, där dagens klimatutmaningar existerar. Och begreppet vetenskap har inte fått fäste i deras världbild.

I alla händelser bör vi i Nyköping ta det väldigt lugnt med politiska beslut som på olika sätt går vidare på bilsamhället. Mycket snart kan sådan politik visar sig vara en rejäl återvändsgränd, och vi måste lägga in backväxeln (om vi nu ska fortsätta med bil-relaterade metaforer).


Länk till trafikverkets klimatrapport (pdf)

Länk till Supermiljöbloggen som berättar om påtryckningarna som leda till att klimatrapporten publicerades.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar