onsdag 2 november 2011

Dusch och bättre cykelbanor ska locka bilisterna

Vad kan få oss att cykla mer till jobbet? En del intressanta svar
hittar vi i en s k CERO-analys som Nyköpings kommun har genomfört.

CERO-analysen ska vara ett stöd för hur kommunen kan sänka sina
koldioxidutsläpp och samtidigt måna om sin personal. Det handlar mest
om hur personalen ska kunna resa mer hållbart, och minska utsläppen
från sina resor.

Analysen grundar sig på undersökningar och enkäter med
kommunanställda. Det finns en mängd intressanta svar som visar hur det
står till med arbetsresorna, och tjänsteresorna.

CERO-arbetet är tänkt i att utmynna i åtgärder, där man tar de enklast
tillgängliga och mest ekonomiska åtgärderna först.

Här lyfter jag fram de svar som kan visa på möjligheterna att öka
andelen cykling, och även minska bilåkandet.

Till att börja med kan det konstateras att kommunens anställda resor
till och från jobbet alstrar en väldig trafik. De reser årligen 2
miljoner mil, vilket motsvarar cirka 550 varv runt jorden. Bilarna tar
merparten av detta, 73 procent av trafikarbetet. Cykel och gång tar
cirka 8 procent av trafikarbetet. 23 procent av medarbetarna tar
cykeln någon dag i veckan till arbetet.

Om vi tittar på orsaken till val av färdmedel till arbetsresorna
hittar man en del som är värt att notera. Bland bilisterna är det
främst "tidsvinst" som anges som skäl till val av färdmedel, cirka 38
procent väljer bil för att tjäna tid. "Bekvämlighet" ligger på cirka
15 procent bland bilsterna.

Så tittar vi på cyklisterna. Här är det "hälsoskäl" som är den
dominerade förklaringen, cirka 45 procent tar cykeln av denna orsak.
Cirka 17 procent väljer cykeln för "tidsvinst" och 14 procent av
"miljöskäl". Bland dem som går är också "hälsoskäl" det viktigaste
skälet.

Analysen tittar på orsaker till varför man tar bil till jobbet, för
att kunna se vilka möjligheterna är att välja andra transportmedel.

Till att börja med framgår att många medarbetare som tar bilen har 0-5
km till arbetet, en sträcka som man lätt kan cykla.

Man har ställt frågor vad som skulle kunna få den anställde att avstå
från bilresandet till arbetet? Bättre kollektivtrafik verkar vara mest
attraktiva alternativet att avstå bilen. Bättre förutsättningar att
cykla kan få 6 procent av dem som åker bil till jobbet fem dagar i
veckan (största gruppen), att byta färdmedel. 17 procent av dem som
använder bil en gång i veckan kan tänka sig att byta till cykel med
bättre förutsättningar.

Vad är då bättre förutsättningar för cykel? Enligt analysen är det
bättre utbyggda cykelbanor och om det fanns duschmöjligheter på
arbetsplatsen.

Analysen är något svårtolkad, men leder fram till att cyklandet
sannolikt skulle kunna öka med incitament, som hälsotävlingar,
kampanjer och cykelservice vid arbetet.

Kommunestyrelsen har tagit beslut om att låta kommundirektören ta fram
en genomförandeplan, för de förändringar som analysen pekat på.

Det kan noteras att kommunen har en klimatstrategi från 2007 för
transportsektorn, med bl a mål om ökat bussåkande och fler cyklister.
Antalet cyklister ska då öka med 10 procent mellan 2008-2012.

Det vore synd om en sådan ambitiös analys bara hamnade i en pärm. Här
finns många intressanta förslag som skulle kunna leda till med
cykling, mer kollektivresande, och förhoppningsvis mindre beroende av
bilar.

Björn Åslund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar