fredag 28 september 2012

30 på Nyköpings gator? Dags att testa?

30! Det handlar om cyklister och gåendes säkerhet, inte om bilarnas framkomlighet.
För övrigt är redan bilarnas framkomlighet väldigt bra.

Den 25 september kom nedanstående pressmeddelande (jag har kortat det lite) från Lunds Tekniska Högskola, som fick en del genomslag i media.

Det pekar på vilka vinster man skulle få med 30 km/tim i staden. Inte minst för att skapa en bra cykelmiljö.

Noterar att forskarna söker en stad villig att göra ett storskaligt försök med 30. Nyköping varför inte?

Men samtidigt inser jag att det är en väldig utmaning att få bilisterna att respektera 30 och andra lägre fartgränser som 40. Det gör man ofta inte, vilket jag ser flera förklaringar till. Dels att det är så många olika fartgränser i Nyköping idag, man har svårt att hålla reda på vad som gäller. Dels att gatumiljön inbjuder till högre farter. Men också att en del bilister helt enkelt skiter i fartgränser.

Möjligen kan det bli enklare att få respekt för 30 om det genomförs i hela staden. Men å andra sidan blir 30 orimligt på vissa ställen. På större trafikleder, som Arnöleden eller Lennings väg, blir det löjeväckande för bilisterna att puttra fram i 30. Det kommer inte att respekteras.

Förmodligen går det inte att ha 30 överallt och konsekvent, men på många fler gator än idag. Och så krävs en gatumiljö som dämpar lusten att köra fort. Det tar tid och kostar att skapa, men det går.
På sikt kommer säkert större 30-zoner. Under senare år har det ju hänt mycket för att skapa säkrare trafikmiljöer i städer, med lägre hastigheter och anpassningar av trafikmiljön. Det arbetet kommer att fortsätta. 30 vore en logisk utveckling.


För övrigt kom organisationen Svensk Cykling idag med en Sifo-undersökning kring vad cyklister anser i en del cykelrelaterade trafikfrågor. Enligt denna vill 61 procent av landets cyklister vill införa hastighetsbegränsning på 30 km för bilar i städer.

Frågan är förstås vad bilisterna skulle tycka? Fast skulle man fråga bilisterna skulle de väl främst önska fri fart, gratis parkering överallt, och väck med cyklister, gående, traktorer, barnvagnar, bussar, lastbilar, och allt annat som hindrar deras framfart.
PRESSMEDDELANDET/ Bilar ska inte köra fortare än 30 km i timmen i staden. Denna slutsats gör trafikforskare i Lund efter att ha analyserat och sammanställt de senaste årens forskning om hastigheter och hållbarhet. De har också analyserat fotgängarolyckor. Någon liknande sammanställning har tidigare inte gjorts. 
– Hela staden skulle vinna på lägre hastigheter, samtidigt som nackdelarna är minimala. Under 30 km/h är dödsrisken nära noll. Vid 50 km/h är risken för att dö eller skadas allvarligt ca 20 gånger större. Förra året dog 52 personer på gator med hastighetsbegränsning 50 km/h, säger Andras Varhelyi, trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola och den som gjort analysen tillsammans med kollegorna Åse Svensson och Christer Hydén. 
Deras rekommendation gäller i tätortsmiljöer där fotgängare och cyklister interagerar med bilar. Då handlar det om långt mer än att sätta upp 30-skyltar - dessa ger ingen större effekt - utan om ett nytt sätt att använda stadens ytor och att anpassa fordonen, så att samspelet mellan olika trafikanter fungerar bättre än idag. 
 I grunden handlar det om ett systemskifte. Särskilt känsliga för krockar vid hastigheter över 30 km/h är personer över 60 år. Tidigare trodde man att skaderisken för gångtrafikanter som krockar med ett fordon var oberoende av den skadades ålder, men nya resultat visar att varje åldergrupp har sin egen kurva. 
Andra studier visar att vid 30 km/h och därunder interagerar bilister med cyklister och gångtrafikanter på jämnare villkor, men att detta samspel kraftigt försämras vid 50 km/h. Enligt forskarna är sådan här interaktion avgörande för en fungerande trafikmiljö. 
 – Bilförares benägenhet att väja gentemot cyklister är starkt hastighetsberoende. 70 procent väjer vid 30 km/h och under. Det finns ingen väjningsplikt för bilförare vid cykelöverfarter, men vid låga hastigheter uppstår de spontant, säger Andras Varhelyi och tillägger: 
– Vid låga hastigheter kan man plocka bort de flesta trafiksignaler, då människan är mycket effektivare i samspel med varandra än med styralgoritmer. Vidare tar bilarna mindre plats eftersom de behöver kortare avstånd mellan varandra. Dessutom minskar bullret proportionerligt. Utsläppen kan på sikt bli väsentligt lägre när väl fordon tas fram med en prestanda som är anpassade till stadens krav på låga hastigheter. Den enda minusposten är att det tar något längre tid att färdas. 
 – Skillnaderna är dock marginella. Den genomsnittliga reshastigheten i stadskörning är idag ca 25 km/h. Att topphastigheten sänks på ett antal sträckor där det skulle gå att köra fortare än 30 km/h påverkar knappt restiden, eftersom man ändå måste sakta in och stanna vid trafiksignaler och vid interaktion med andra trafikanter, säger Christer Hydén.  
Läs hela pressmeddelandet här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar