söndag 10 mars 2013

De flesta vill ha stadskärna för gående och cyklister


Hittade en intressant undersökning om allmänhetens inställning till trafiken i stadsmiljöer. Den är gjord av VTI och är gjord på uppdrag av Lidköpings kommun. Lidköping är också en mindre stad, varför resultat och slutsatser nog kan vara relevanta för Nyköping. 

Enkäten är besvarad av ett urval av invånare i åldrarna 18–75 år. Kort sammanfattat, så tycker jag resultatet talar tydligt för att det stora flertalet vill ha en stad med färre bilar, och iställer mer framkomlighet för cyklister, gående och bussar. Sedan går det ju alltid att diskutera, hur mycket cyklister och gående ska prioriteras och på vilket sätt, men det mesta tyder på att de ska få mer utrymme på olika sätt.

Detta bör gälla för Nyköping. Att jag vill lyfta fram denna acceptans, har att göra med planerna på att göra Östra Storgatan till cykelfartsgata, har upprört vissa stort. Men det är nog bara en liten högröstad minoritet, de som känner sig trampade på tårna.

Enkäten i Lidköping innehöll tre olika framtidsbilder för trafikens utformning i Lidköpings stadskärna. (texten nedan är citerad från VTI:s hemsida)
••• Drygt 26 procent av de tillfrågade anser att Lidköpings stadskärna i högre grad än idag bör anpassas till biltrafik enligt alternativet A) Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i Lidköpings stadskärna. I detta alternativ utformas gatorna först och främst med tanke på god tillgänglighet för bilar och goda parkeringsmöjligheter med låga avgifter.  
••• Lägre hastigheter inom Lidköpings stadskärna, har valts av drygt 45 procent. I scenariot är innerstadens gator fortfarande öppna för biltrafik i samma utsträckning som idag, men den del av utrymmet som bilar tillåts utnyttja är mindre och antalet parkeringsplatser längs gatorna minskas. Fotgängare och cyklister prioriteras genom fler och bredare cykel- och gångbanor. Hastighetsgränserna sänks och är högst 40 km/timme på huvudgatorna och 30 km/timme på de mindre gatorna och gångfart i den mest centrala delen. 
••• Det för biltrafiken ännu mer restriktiva alternativet C) En stadskärna med mer gatuutrymme för gång, cykel och buss, har valts av omkring 28 procent av respondenterna. Boende i området tillåts köra bil på vissa gator till och från parkeringsplatser för invånare i stadskärnan. Servicefordon som färdtjänst, taxi, handikappfordon, varutransporter, etcetera, får använda vissa gator på gåendes och cyklisters villkor och tillfälligt stanna utanför olika målpunkter i stadskärnan på anvisade platser. All övrig parkering hänvisas till parkeringsplatser utanför stadskärnan och genomfartstrafiken hänvisas till gator utanför stadskärnan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar