söndag 31 mars 2013

Hur var det med säkerhetstänket här, Nyköpings kommun?


Papperskorgen på bilden ovan må vara en liten detalj, utmed cykelbanan. Men dess placering visar hur illa det kan vara med säkerhetstänket kring cykelbanorna.

Den är nyligen uppsatt på en lyktstolpe vid cykelbanan från Arnö mot stan, den lilla bit av cykelbanan som man nyligen flyttade. Den sitter vid slutet av lång nedförsbacke, där cyklister in mot stan ska svänga höger (åt vänster på bilden), vilket för med sig att de stryker ganska nära papperskorgen. Vill man inte tappa fart så måste man gena i kurvan, och ju mer man genar desto närmare kommer man papperskorgen. Och tappa fart är något som cyklister instinktivt försöker undvika. Så här kommer många att susa alldeles intill.

Det behövs nog ingen större fantasi för att förstå vilken smäll en cyklist med otur skulle drabbas av här. Den insikten fanns nog inte när papperskorgen monterades av någon anställd vid kommunen. Jag avstår från någon utläggning om denna persons kunnande och insikt om säkerhet kring cykelbanor. Tycker att placeringen får tala för sig själv.

Nu är denna placering så illa, så jag kommer att felanmäla den till kommunens Tekniska Förvaltning (mail går iväg idag till tekniska.divisionen@nykoping.se). Denna papperskorg ska flyttas, då den är en allvarlig säkerhetsrisk.

Här på bloggen kommer jag att rapportera hur kommunen hanterar detta ärende. Ska bli intressant att se hur snabbt man agerar.

torsdag 28 mars 2013

Ett groteskt överdimensionerat p-garage i Åkroken.Nu går debattens vågor höga i Nyköping kring framtiden för det centrala kvarteret Åkroken. Förslaget till detaljplan pekar ut att delar av området ska bli torg och park, men också ett rätt stort delvis underjordiskt p-garage, samt ett mindre flerfamiljshus vid Västra Kvarngatan och två radhuslängor vid Slottsgatan. 

I dagens SN (papperstidningen) finns illustrationer som ska ge en uppfattning om hur p-garaget ska gestalta sig. Det känns väl mer än tveksamt med att offra denna centrala känsliga kulturmiljö för ett parkeringshus. Det pågår en debatt kring hur det framtida Nyköping ska byggas, och nu under våren har en fördjupad översiktsplan varit ute för samråd. Där talas det om att skapa en tät stad med kortare avstånd vilket ska leda till minskat behov av bilar. Nuvarande förslag för Åkroken går inte i den riktningen, det innebär att stora delar av kvarteret Åkroken ska bli bilplatser. Det kommer ju enbart bli ett lockbete för fler att ta bilen för ärenden till stan.

Dessutom verkar garaget groteskt överdimensionerat med tanke på de boendes p-behov. 12 lägenheter och 10 stadsradshus ska det bli, i detaljplanen fastslås att 53-57 platser p-platser behövs för bostäderna (Dessutom cirka 50 för allmänheten). Det innebär ungefär 2,5 p-platser per bostad i p-norm, vilket är oerhört högt, inte minst i ett centralt läge. I exempelvis Malmö finns ett centralt område där man byggt för bilsnålt, där är p-normen 0,8 p-platser per lägenhet. Där man bland annat kompletterat med bilpooler, och då är det inte ens fullt i garagen. 

Så p-garaget i Åkroken skulle med stor sannolikhet kunna strykas, alternativt krympa riktigt ordentligt. Det kunde räcka med ett mindre antal p-platser för de boende, och inget mer.

Nyköpings kommun måste helt enkelt jobba mycket hårdare på att få Nyköpingsborna att välja cykel, gång och kollektivtrafik.

Politikerna i bygg-och tekniknämnden ska snart fatta beslut kring detta. Man har mycket att bevisa, om man ska släppa igenom detta förslag i ograverat skick.

Och alla ni andra som är måna om att bevara och göra Åkroken till en central park. Låt era bilar stå. Cykla, gå eller ta bussen, så mycket som möjligt. Tar ni bilen så stöttar ju ni den utveckling av Nyköping som ni ni vill motverka.

onsdag 27 mars 2013

Biltrafiken minskar ännu ett år

Jag har tidigare bloggat om det faktum att biltrafiken inte ökar, snarare minskar. Myndigheten Trafa för statistik över trafiken och kan åter igen bekräfta det faktum att biltrafiken minskar. Inte så mycket under 2012, men ändå mätbart. Minus 0,7 procent för de sammanlagda körsträckorna för alla bilar. Per bil minskar körsträckan med minus 2 procent jämfört med året innan (det har trots allt blivit fler bilar i trafik).

Denna minskning av det totala trafikarbetet med bil, och körsträckorna har nu kunnat observeras i fyra år via Trafas statistik.

Uppenbarligen kan bilägarna, och andra för den delen, tänka sig andra sätt att resa än med bilen.

Kollektivtrafik ökar har jag kunnat se av annan statistik. Och att cykling är i ropet har väl ingen missat.

Här är pressmeddelandet från Trafa:
http://www.trafa.se/sv/Press/Pressmeddelanden/2013-03-27-Bilkorningen-okar-inte-langre/

onsdag 13 mars 2013

Varför måste cykelbanan flytta till ett sämre läge?


Så händer det plötsligen. Grävskopor intill cykelbanan från Arnö in mot Nyköping och det visar sig snart att kommunen håller på att flytta cykelbanan. Vi är många som undrar, varför ska nu cykelbanan få en ny sträckning. Här var det en fin nedförsbacke där man kommer upp i nästan 40 km/tim in mot stan. Med den nya dragningen kommer man inte lika bekvämt kunna utnyttja rullen man får i utförsbacken, man kommer istället att tvingas bromsa in för att inte komma ut för fort på Arnöleden.

Denna ändring talar mot allt vett och förnuft om hur cykelbanor ska utformats. Det ska inte vara några onödiga omvägar, den ska inte utformas så att man tvingas bromsa in i onödan. Cyklister tycker extremt illa om att behöva bromsa bort den fart man uppnått, eftersom man fått upp farten av egen kroppskraft.

När jag hittar konstigheter i Nyköpings cykelvägnät, brukar det vara intressant att relatera till kommunens cykelpolicy som antogs 2010. Där hittar jag följande rader:


MålsättningEtt attraktivt cykelvägnät kännetecknas av följande egenskaper. Cykelnätet är minst lika gent som bilvägnätet  
erbjuder god framkomlighet på sträcka och i korsning och medger god färdhastighet (30 km/tim)innehåller så få branta backar och snäva kurvor som möjligt.

I policyn står det så få snäva kurvor som möjlig och god framkomlighet. Här har man med vett och vilje gjort en ändring som går stick i stäv med policyn. Är det så Nyköpings ska bli en bättre cykelstad?

Det finns förstås en förklaring till att cykelbanan dras om. Och den heter ny bebyggelse, åtminstone så är kommunens planer att här ska det bli nya gator och flerfamiljshus i området. Gatornas tänkta sträckning framgår att kartan ovan som är hämtad från detaljplanen. Lite märkligt var att cykelbanan behövde flyttas, det kunde ju lika gärna varit så att de nya gatorna fick en annan utformning. Men tydligen var behovet av nya gator viktigare, än att en befintlig cykelbana fick behålla sina optimala sträckning.

Drivkraften för allt detta är det av kommunpolitikerna fastställda målet, att öka antalet innevånare med cirka 700 varje år. Det ska ju bli så bra med tillväxt, heter det ju. Och Nyköping har ju till och med hållbar tillväxt. Det ni. Då kan man ju inskränka lite på cykelbanornas kvalitet. Verkar det som....

Men snacket om hållbar tillväxt och nyttan med fler innevånare gör att det ringer i floskellarmet. Det är ju uppenbarligen bara tomma ord, om resultatet blir att man gör det sämre för det allra grönaste och miljövänligaste transportmedlet.  

måndag 11 mars 2013

Host, host, host...Ja, inte är det cyklisterna som orsakar dammstormen. Host, host,host, men det är i våra lungor som skiten hamnar. Bilister, vänligen undvik vägkanterna där dammet virvlar upp, och kör sakta så drar det inte upp så mycket....

söndag 10 mars 2013

De flesta vill ha stadskärna för gående och cyklister


Hittade en intressant undersökning om allmänhetens inställning till trafiken i stadsmiljöer. Den är gjord av VTI och är gjord på uppdrag av Lidköpings kommun. Lidköping är också en mindre stad, varför resultat och slutsatser nog kan vara relevanta för Nyköping. 

Enkäten är besvarad av ett urval av invånare i åldrarna 18–75 år. Kort sammanfattat, så tycker jag resultatet talar tydligt för att det stora flertalet vill ha en stad med färre bilar, och iställer mer framkomlighet för cyklister, gående och bussar. Sedan går det ju alltid att diskutera, hur mycket cyklister och gående ska prioriteras och på vilket sätt, men det mesta tyder på att de ska få mer utrymme på olika sätt.

Detta bör gälla för Nyköping. Att jag vill lyfta fram denna acceptans, har att göra med planerna på att göra Östra Storgatan till cykelfartsgata, har upprört vissa stort. Men det är nog bara en liten högröstad minoritet, de som känner sig trampade på tårna.

Enkäten i Lidköping innehöll tre olika framtidsbilder för trafikens utformning i Lidköpings stadskärna. (texten nedan är citerad från VTI:s hemsida)
••• Drygt 26 procent av de tillfrågade anser att Lidköpings stadskärna i högre grad än idag bör anpassas till biltrafik enligt alternativet A) Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i Lidköpings stadskärna. I detta alternativ utformas gatorna först och främst med tanke på god tillgänglighet för bilar och goda parkeringsmöjligheter med låga avgifter.  
••• Lägre hastigheter inom Lidköpings stadskärna, har valts av drygt 45 procent. I scenariot är innerstadens gator fortfarande öppna för biltrafik i samma utsträckning som idag, men den del av utrymmet som bilar tillåts utnyttja är mindre och antalet parkeringsplatser längs gatorna minskas. Fotgängare och cyklister prioriteras genom fler och bredare cykel- och gångbanor. Hastighetsgränserna sänks och är högst 40 km/timme på huvudgatorna och 30 km/timme på de mindre gatorna och gångfart i den mest centrala delen. 
••• Det för biltrafiken ännu mer restriktiva alternativet C) En stadskärna med mer gatuutrymme för gång, cykel och buss, har valts av omkring 28 procent av respondenterna. Boende i området tillåts köra bil på vissa gator till och från parkeringsplatser för invånare i stadskärnan. Servicefordon som färdtjänst, taxi, handikappfordon, varutransporter, etcetera, får använda vissa gator på gåendes och cyklisters villkor och tillfälligt stanna utanför olika målpunkter i stadskärnan på anvisade platser. All övrig parkering hänvisas till parkeringsplatser utanför stadskärnan och genomfartstrafiken hänvisas till gator utanför stadskärnan. 

torsdag 7 mars 2013

Bilgatan rensades, men cykelvägen då?

Cykelvägen från Arnö in mot centrum, kl 11.08
torsdagen den 7 mars 2013.Villagatan Buskvägen (där jag bor) fick för några dagar sedan en rejäl rensning av det tjocka lagret av gammal tillpackad snö. En traktor med tallriksplog körde fram och tillbaka, och sedan plogades det, så nu är gatan i riktigt bra skick för alla fordon som ska fram. Företrädesvis bilar, eftersom det är Arnöbornas favorittransportmedel. Vi tackar kommunen för denna omsorg om bilisterna och deras framkomlighet.

Önskar att jag kunde skicka samma tacksamhet för omsorgen om cyklisternas och deras framkomlighet på cykelbanorna. Men nej, det kan jag inte. 

Den slutsatsen drar jag efter dagens färd på cykelvägen från Arnö in till centrala Nyköping, den som går genom skogen. Efter en bit kommer jag till ett område, som är totalspårigt. Den sorbetliknande issörjan har under natten frusit till en knagglig isåker, som är snudd på ofarbar på cykel. Här gäller det att ta det ordentligt lugnt om man ska komma helskinnad förbi. 

Ska vi få Nyköping ordentligt på två hjul får inte kommunens tekniska förvaltning sköta sitt uppdrag så här slarvigt. Ser det ut så går snacket snart på stan om “livsfarliga” cykelbanor. Kanske något överdrivet, men ofarligt är det absolut inte, och definitivt avskräckande för många som är lite tveksamma till cykel.

onsdag 6 mars 2013

30? Förlåt, men jag hade så bråttom
Nästan hälften av bilisterna bryter mot de lägsta fartgränserna 30 och 40 visar en undersökning som gjorts av VTI, och som publiceras idag i Dn.se


På de gator som har 40 som högsta gräns kör 47 procent av trafiken för fort – över gällande hastighetsgräns – och där det är 50 kör 41 procent för fort, visar undersökningen som har gjorts på 69 platser i 23 tätorter runt om i Sverige, skriver DN.


Som cyklist har jag en väldigt bestämd känsla att detta stämmer väl även i Nyköping. Många bilister gasar på rätt duktigt även inne i stan där det är 30. 

I reportaget ger poliserna sin syn på det hela, och berättar om de förklaringar som fångade fortkörare ger. “Jag var så stressad” tycks vara en återkommande förklaring. 

Lite märkligt egentligen med tanke på att det ändå kan rulla på rätt bra med bil. Om man nu valt bil för att det är ett snabbt transportmedel, så skulle den minskade tidsåtgången kunna användas till att ta det lite lugnt på gatorna.

Eller så är bilen inte alls någon egentlig tidvinst i stadstrafiken, den är stor och klumpig och man kommer inte fram till dörren (som med cykel), och man tvingas leta p-platser . Dessutom kostar bilen eländigt mycket pengar, vilket tvingar dig att jobba mycket, vilket rimligen bör räknas som en tidsförlust.

Så varför stressa runt i bil, när man kan glida lugnt på cykel, och komma i tid. Ja, säg det....

måndag 4 mars 2013

Halkbekämpning i strategi och i praktik. Inte samma sak.

Dags att göra en liten summering över den gångna vintersäsongen ur cyklistens perspektiv.

En del cyklister ställer in cykeln i garaget i november, då det är för ruggigt väder. Ytterligare en del cyklister tänker trotsa vinterns utmaningar. Och denna senare grupp skulle definitivt kunna vara större, om vinterväghållningen här i Nyköping ryckte upp sig.
Många Nyköpingsbor ställer
cykel på vinter, då vinter-
väghållningen har sina brister

Fungerar bra i stora drag gör plogningen efter ymniga snöfall. Åtminstone cykelbanorna plogas snabbt. Sedan är det tyvärr mindre välplogat på bilgatorna där man som cyklist oftast hamnar, åtminstone i centrala Nyköping. Ruskigt moddigt och slirigt kan det bli, och sedan blir det otäckt spårigt efter en tid när snön packas av bilarnas framfart.

Snabbt går plogningen, men så var det där med kvaliteten. För plog-traktorerna lämnar en del snö ändå på en del ställen på cykelbanorna. Och sedan kommer vårvintern med varma dagar och kalla nätter, vilket resulterar i tö om dagarna och frysning om nätterna. De här områdena som inte fått ordenligt plogning blir ofta väldiga spåriga och isiga. Det är faktiskt så illa, att jag vill hissa varningsflagg för vintercykling de närmsta veckorna. Åtminstone måste man vara beredd på att cyklingen tar tid, för de spåriga isgatorna tvingar dig till stor försiktighet.

Till detta kommer allt smältvatten som rinner ur från snödrivorna intill gång- och cykelbanorna. Det kan vara platser där det tidigare varit perfekt snöröjt, men som nu blir rena skridskoisen tack var vattnet som rinner ut och sedan fryser under natten.

Jag var ute och joggade långt i helgen och stötte på ett antal sådan platser. Alltså riktigt förrädiska isfläckar som täckte cykelbanan. Någon sand eller annan halkbekämpning var det inte tal om, så för en cyklist med överlevnadsinstinkt var det bara att kliva av eller cykla extremt långsamt här.

Helt klart är det så illa att de flesta cyklister nog avstår. Det blir väl buss eller bil. Någon som tvingas skjutsa den som egentligen hade kunnat cykla om Nyköpings kommun skött detta bättre. Kan säga att skjutsandet är oerhört trafikalstrande, istället för en cykel som rullar fram och tillbaka, blir det ju en bil som måste också fram och tillbaka samma sträcka 2 gånger.

Kort sammanfattning. Själva snöröjningen av cykelbanorna har funkat tillräckligt bra, under snöperioden. Sandningen också. Men när det börjar töa och det blir isigt och spårigt,  så verkar det inte finnas någon genomtänkt plan.

Jo, planer finns faktiskt i kommunens Cykelstrategi 2010. Där hittar jag följande rader:

Förbättrad vinterväghållning erfordras för att fler ska kunna cykla vintertid. Försök bör göras med saltning av cykelvägar med förslagsvis saltlake för att därmed snabbare frigöra banan från is och snö. Under vårvintern (mars-april) är det vanligt att cykelbanorna under lång tid är isig och ojämn. I sådana lägen föreslås att cykelvägarna hyvlas eller åtgärdas på annat sätt. 

Men där verkar det ha stannat. Orden verkar inte ha omsatts i någon handling här i Nyköping. Varför?

Tittar in på bloggen Velonavia som tittar på cyklingen från ett Norrköpingsperspektiv, och där tycks man ha fungerande lösning mot dåligt röjda cykelbanor. Den inhyrda entreprenören förfogar över tre maskiner som både sopar och saltar vägbanan, vilket ger en hög klass på snöröjningen. Kanske dags för ett studiebesök eller kontakt med vår grannkommun i söder?

http://velonavia.outsideonline.se/2013/03/01/norrkoping-som-vinter-cykelstad/