lördag 5 oktober 2019

Bilister vill minska åkandet

Elcykel kan vara ett sätt att komma
igång med cykling ordentligt.
Bloggen är tillbaka efter en längre paus.

Nästan 1 200 invånare i åldern 16-84 i Nyköpings kommun har svarat på frågor om sina resvanor. I centralorten Nyköping väljer 32 procent gång och cykel, men totalt sett dominerar bilen med närmare 70 procent av resorna. Många tar bilen till jobbet trots cykelavstånd, hela 40 procent av jobbresor med bil är på avstånd 5 km eller mindre.

Hela 61 procent av resorna i centralorten sker med bil visar enkäten. Då har vi alltså att göra med avstånd som i praktiken sällan överskrider en halvmil. Som längst kan en bilresa inom Nyköpings tätort bli 9 km, (yttre delarna av Arnö till Påljungshage köpcentrum).

Potentialen att växla från bil till exempelvis cykel är sålunda stor, eftersom många använder bil trots goda förutsättningar för cykling. Och det verkar också finnas en tydlig vilja att minska bildominansen. Av de som svarar vill 56 procent att Nyköpings kommun ska prioritera cykel och kollektivtrafik. 36 procent vill att bilen prioriteras högre än idag.

En hel del bilister verkar visa vilja att dra ned på sitt bilåkande, enligt enkäten. Bland deltagarna i enkäten säger elva procent att de idag använder bil för de flesta resor men redan har börjat minska min bilanvändning. Ytterligare sju procent funderar på att dra ned på bilresandet, men är osäkra på hur och när det kan ske. Mer än var fjärde invånare tror att de kommer köra mindre bil de närmaste åren.

Att dessa siffror inte är tagna ur luften kan jag ge anekdotisk bevisföring på. Jag har noterat att en del personer i min omgivning faktiskt cyklar mer än tidigare, och låter bilen stå. De har förstått att cyklandet verkligen ger fördelar, du rör dig snabbt i staden, du får motion, och det är nästan inga utsläpp.


Källa
https://nykoping.se/arkiv/nyheter/nykopingsborna-satsa-mer-pa-cykel