tisdag 25 juli 2017

Obegripligt sågning av intressant förslag

Så var det dags att lägga synpunkter på den framtida järnvägsutbyggnaden. Trafikverket har ju lagt till ett nytt upplägg för Ostlänkens passage via Skavsta. Trafikverket föreslår att Skavstas station vid huvudbanan ersättas med en station på en bibana, som sedan ska ansluta in mot Nyköping.
Avsikten med stationen på bibanan, är att få bort tågstopp vid Skavsta på hvuudbanan, efter dessa stopp begränsar antalet höghastighetståg. Man vill helt enkel öka kapaciteten på huvudbanan.

Och ska man döma efter Trafikverkets upplägg så kan detta upplägg även gynna Nyköping, så tillvida att vi får fler tågavgångar, eftersom tågen till Skavsta även kommer passera Nyköping.

Gynnsamt i synnerhet för pendlare och resenärer mot Stockholm som får fler avgångar att välja på. Tidigare har det talats om två tåg per timme, vilket kan ökas till tre, vilket är ju en rejäl förbättring i turtätheten för Nyköping. 

Tydligen även gynnsamt för Skavsta flygplats, eftersom fler tåg kan stanna där eftersom de inte hindrar höghastighetstågen. Enligt Trafikverket innebar station vid huvudbanan, att endast ett tåg i timmen skulle kunna stanna vid Skavsta, för att inte hindra höghastighetstågen.

Klart intressanta fördelar med Trafikverkets nya förslag. Mer kapacitet för höghastighetståg, underlag för tätare tågtrafik till och från Nyköping och Skavsta.

Men detta faller inte Nyköpings kommun i smaken, åtminstone inte i de kommentarer som lämnats av kommunpolitiker. I kommentaren på hemsidan kan vi läsa om deras invändningar.  Kommunens har valt att fokusera på vissa detaljer, som man tolkar negativt. De stora vinsterna med förslaget tycks väga lätt.

Jag har valt att titta på kommunens (som publicerades på kommunens hemsida) och försökt att göra en bedömning om hur relevanta de är.
http://nykoping.se/Kommun--politik/Nyhetsarkiv/2017/Fel-att-flytta-Ostlankens-station-vid-Skavsta-till-en-ny-bibana/
- Med Trafikverkets förslag till ny bibana förlängs restiderna till Skavsta, säger kommunalrådet Urban Granström. Det är också en stor risk att tågtrafik till Nyköping minskar när storregionala tåg väljer bort att passera Skavsta och Nyköping på grund av det stora tidstillägget på resan mot Stockholm. Den nya bibanan skapar även en stor barriär som spärrar av flygplatsen och hindrar utvecklingen av det planerade verksamhetsområdet vid Skavsta vilket i sin tur hämmar utvecklingen i hela regionen.
KOMMENTAR. Riktigt vad storregionala tåg är framgår inte, men vi kan anta att det är som dagens regionaltåg, som alltså stannar vid alla större stationer. Att trafikbolagen skulle välja att hoppa över Skavsta och Nyköping på grund av 5-7 minuters längre restid mellan Norrköping och Stockholm är ju närmast otänkbart. Dels innebär ju Ostlänken totalt sett betydligt kortare restider, så några minuter extra spelar knappast någon roll, dels skulle tågbolagen gå miste om ett stort passagerarunderlag om de hoppar över stationer.

Barriär till verksamhetsområdet? Om man inte gör något så blir järnvägen en barriär. Men trafikverket lyfter att någon form av planskild passage måste skapas, oavsett var bibanan väster om Nyköping som byggs. Det blir då lämpligt att bygga den vid Skavsta för att eliminera barriären som järnvägen skapar. Alltså ett hanterbart problem.

Nyköping ser att Trafikverkets förslag försämrar Nyköpings möjlighet  till effektiva restider samt ökar risken för kapacitetsbrister på tågen. Förslaget minskar inte bara Nyköpings nyttor med Ostlänken utan även miljömässigt eftersom tåget bara blir ett självklart val med en tidsvinst som kan konkurrera ut bilen. 
KOMMENTAR
Restiden till Skavsta från Stockholm blir cirka 7 min längre. Detta drabbar alltså resenärer med flyg, vilket är personer som knappast reser särskilt ofta.

Restiden till Stockholm påverkas inte, men Nyköping kan räkna med tätare tågtrafik.

Restiden till Norrköping kan bli två minuter längre med stopp även i Skavsta. Men beakta då att den totala restiden till Norrköping kapas rejält, i jämförelse med dagens restid på cirka 40 minuter. Idag kör ju tågen till Norrköping med begränsad hastigheter delar av sträckan.

I mikroskop går det att hitta smärre försämringar. Men de uppvägs tydligt av vinsterna med fler tågavgångar för Nyköping och Skavsta. Och högre kapacitet på hela Ostlänken.

Här tycks Nyköping vilja driva en lokal bypolitik, som tycks gå ut över Ostlänkens totala kapacitet. Suboptimering?

- Nyköpings kommun har, tillsammans med Stockholm Skavsta flygplats, en avsiktsförklaring med Trafikverket som tydligt visar att vi ska samverka om en station på huvudbanan vid flygplatsen. Trafikverkets agerande går emot vår överenskommelse.

KOMMENTAR: Tidigare avsiktsförklaring var station vid huvudbanan, men var alltså inte något avtal om att så verkligen skulle ske. En avsiktsförklaring är inget färdigt avtal. Sannolikt kan man dra sig ur den tidigare överenskommelsen.


Det samlade intrycket är att Nyköpings kommun låst sig väldigt tydligt vid det tidigare upplägget med Skavstas station vid huvudbanan, och har svårt att se fördelarna med det nya stationsläget. Tacka nej till att troligen få fler tågavgångar från centrala Nyköping, känn ju inte genomtänkt.