söndag 23 april 2017

Bygga p-hus - eller minska p-behovet?

P-hus vid lasarettet. Den överenskommelsen
håller inte för verkligheten.
Nyköpings kommun och Landstinget Sörmland har nu kommit överens om att bygga ett nytt parkeringshus med 600 platser mellan Folkungavallen och psykiatriska kliniken. 
P-huset kommer att förbättra parkeringsmöjligheterna för Nyköpings resecentrum, Nyköpings lasarett och besökare till centrala Nyköping, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Överenskommelse har träffats mellan ledande socialdemokratiska politiker i kommunen och landstinget.

Det ska bli intressant att se om det verkligen blir ett p-hus, för börjar analysera läget, så finns det åtskilligt som talar för detta kan bli en rejäl felsatsning. Inte minst kostnaden, som kan bli så hög att knappt någon kommer vilja ställa bilen i det nya p-huset.

Här har vi en del intressanta tunga fakta...

Fyrstegsprincipen. Tänk om först.
Det finns en transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta, som ska vara ett verktyg för att skapa ett mer hållbart resande. Strategin är ett styrdokument som pekar att trafikslagen ska prioriteras i följande ordning; gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Dessutom ska fyrstegsprincipen gälla vid alla trafikplanering:
 I första hand ska man tänka om, och ta till åtgärder som påverkar behovet av transporter.
I steg två så försöker man optimera nyttjandet av befintliga infrastruktur.
I steg begränsade ombyggnadsåtgärder.
I sista hand väljer man nyinvesteringar, som exempelvis bygga p-hus.

Här går kommunen och landstinget tydligen direkt på sista steget, och siktar på en riktigt stor investering. Har över huvudtaget trafikplanerarna varit inblandade i denna överenskommelse? Mitt intryck är att detta är en överenskommelse på politisk nivå, som går direkt på tvärs mot transportstrategin. 

Eller så har man kört genom hela fyrstegsprincipen, och ändå landat på steg fyra. Men det borde i så fall redovisas öppet. 

Andra lösningar, minska p-behovet.
Det är faktiskt inte en naturlag att väldigt många ska färdas i bil till Nyköpings lasarett, den nya resecentret och till stans centrum. 

För det första talar det nya resecentret i sig för att färre kommer att åka bil till järnvägen. Med det nya resecentret kopplas buss och järnväg ihop på ett betydligt bättre sätt än med dagens situation där busstationen ligger en kilometer från järnvägen. Dessutom hamnar den nya busstationen/resecentret nära lasarettet. Närheten till resans mål talar för att fler kommer att välja bussresa i framtiden.
Börjar man dessutom aktivt att försöka ändra resvanorna (alltså att praktisera fyrstegsprincipens första steg) kan behovet av p-platser att minska. 

Ett mycket intressant exempel på hur biltrafik till ett sjukhus kan minskas hittar vi i Linköping. Caset refereras av konsultbolaget Trivector, som stod för lösningen, så jag kan inte gå i god för att alla detaljer stämmer och att det inte är uppblåst marknadsföring. Men om det stämmer, manar erfarenheten till eftertanke.

Det var parkeringskaos vid Universitetssjukhuset i Linköping. Röster höjdes för att bygga ut parkeringen, men Region Östergötland valde att istället satsa på hållbara transporter. Idag är det 300 färre bilar per dag som parkerar utanför sjukhuset.

För att komma hit vidtog Region Östergötland en rad åtgärder. De anställda erbjöds få sina cyklar servade, nya cykelparkeringar byggdes, cykelpumpar ställdes ut och el-cyklar köptes in för tjänsteärenden. En del bussturer anpassades för att bättre matcha de anställdas arbetstider och monitorer med bussavgångar placerades vid entréerna. Dessutom fick de anställda prova-på-kort för kollektivtrafiken. 

Inom hela Region Östergötland minskade de anställdas biltrafik med 8 procent mellan 2011/2012 och 2015. Vid universitetssjukhuset blev effekten hela 17 procent mindre biltrafik.
Det går alltså att minska biltrafik och behov av p-platser, om man aktivt försöker påverka. Förmodligen är också kostnaden för detta en bråkdel jämfört med att bygga ett p-hus.

Kostnaden kan bli ett sänke
Beslutet om att bygga ett p-hus för 600 platser kostar en hel del. Några siffror har inte presenterats från landstinget och kommunen. Jag googlar lite för att få ett grepp om kostnaden, och hittar lite olika siffror. Men 300.000 kr per p-plats i byggkostnad tycks inte vara en orealistisk kostnad, att döma av uppgifter jag hittar. Då landar den totala kostnaden på 180 miljoner kr. Mycket pengar kan det tyckas, men både kommunen och landstinget har goda möjligheter att finansiera själva investeringen bedömer jag.

Men sedan kommer den intressanta frågan. Vem ska betala i slutändan?  Vän av ordning och rättvisa tycker nog att parkerande bilister ska betala vad det kostar att driva och finansiera p-huset? Inte ska denna investering betalas av skattebetalare, eller av dem som väljer cykeln eller bussen till sjukhuset?
Så vad blir då kostnaden att parkera i detta p-hus?

Jag hittar följande siffror i en utredning från Trivector, det gäller en utredning för Trelleborgs kommun som gjordes 2013. För ett parkeringshus skulle byggkostnaden per bilplats kunna hamna runt 100 000 till 110 000 kronor. Totalkostnad per bilplats och år blir då ungefär mellan 17 000 och 22 000 kronor och månadskostnaden mellan 1 400 och 1 900 kronor per bilplats. För underjordiska parkeringsplatser kan man räkna med en byggkostnad per bilplats på 250 000 kronor för första källarplan.

Redan vid en byggkostnad på 100 000 kr landar månadsavgiften på minst 1 400 kr. Räknar vi på 200 000 kr så kanske det blir en månadsavgiften 2 800 kr. 

Troligen är p-huset vid Nyköpings lasarett ännu dyrare att bygga. Med en månadsavgift på över 3 000 kr lär nog inte många i personalen vilja stå där. Vad det kostar att stå kortare tider, några timmar, kan jag endast spekulera i. 15-20 kr/tim är väl ingen vild gissning. Enstaka besökare är nog beredda att betala detta, men inte de som har sitt dagliga värv på sjukhuset.
Men vi kan nog gissa att önskemålet om att parkera invid Nyköpings lasarett kommer att minska ganska påtagligt, när besökare får veta den verkliga kostnaden. Plötsligen blir buss riktigt intressant, och att cykla några kilometer till jobbet visar sig inte vara så jobbigt, när ekonomin vinner stort.

Här kan ni läsa om kostnader att bygga p-hus:


Trafiken måste minska...
Att bygga ett p-hus med många p-platser är en tydlig viljeinriktning, som pekar på att man vill fortsätta som hittills med stor andel biltrafik i Nyköping till lasarettet och centrum.

Att många gärna åker bil när möjligheten finns vet vi också. Men vi vet också att de flesta av oss är fullt medvetna om att det myckna bilåkandet inte är särskilt bra. Vi vet att avgaser och utsläpp från trafiken står för cirka en tredjedel av Sveriges klimatbelastning. Vi vet också att stillasittande i bilar innebär hälsorisker, i synnerhet vid jämförelse med att vinna hälsa genom att cykla eller gå.

Att sjuka och krassliga människor vill ta bilen till lasarettet har jag stor förståelse för. Men att alla friska, alltså personal och besökare, uppmuntras att välja transporter som är ödelägger hälsan och klimatet, har jag väldigt svårt att förstå. Ett landsting måste väl ha som mål att uppmuntra till friska vanor och underlätta motion?

Sverige har numera skarpa klimatmål. Vi ska en fossiloberoende bilflotta till 2030. Visserligen blir bilarna energisnålare, och de klimatskadliga utsläppen minskar, men inte alls i tillräckligt tempo för att nå klimatmålen. Att hoppas på att elbilarna ska rädda klimatet räcker inte, det kommer att finnas en stor andel fossilt drivna bilar under flera decennier framåt.

Trafikverket har analyserat trafiken och gjort prognoser. De har bland annat kommit fram till att antalet kilometer med bil måste minska med 18 procent, fram till 2050, om vi ska klara 2-gradersmålet för klimatet.

Lägg till det faktum att befolkningen ökar, så innebär det att antalet kilometer i bil per person, måste minska betydligt mer än 18 procent.


Det är knappast förenligt med ett p-hus som ska locka ännu mer bilar till lasarettet.

Detta p-hus är kort och gott en galen satsning, som inte håller för verkligheten. Men eftersom jag vill vara öppen för bra argument, som kanske visar på motsatsen, så vill jag ha debatt.