lördag 18 februari 2017

Planförslag Resecentrum. Vissa detaljer måste fixas.

Ett planförslag till nytt resecentrum i Nyköping har presenterats. Det är ett jätteprojekt som ska stan ett modernt resecentrum för multimodalt resande, alltså resande med flera trafikslag. 
Detaljplanen visar hur kommunen tänker sig ett attraktivt resecentrum som fungerar effektivt för alla sätt att resa till och från samt i Nyköping. Där kommer lokal, regional och nationell tåg- och busstrafik finnas på samma plats och där blir det enkelt att byta mellan olika som bil, gång och cykel.

Platsen är i huvudsak dagens stationsområde och den stora parkering som ligger längs med Södra Bangårdsgatan.

Planförslaget är ganska övergripande, så man får inte alla detaljer, men det ger ändå en ganska tydlig bild av utformning och olika trafiklösningar. Min uppfattning är helheten verkar väl genomtänkt. Inte minst då dagens knutpunkt för länets och stadens bussar, som ligger 750 meter från järnvägen, nu hamnar vid järnvägen. Att resa med buss till tåget underlättas enormt, därmed kan också behovet av p-platser för bilar minska. Dessutom är det nära i Nyköpings lasarett, en stor arbets- och besöksplats, som det numera blir enklare att resa till med buss. 

Generellt sett underlättas resande med cykel, buss och tåg, när det blir nära kopplingar mellan olika trafikslag. Får vi dessutom snabbare och mer frekvent tågtrafik, så borde locka fler att resa kollektivt istället för egen bil.

Fler p-platser?
Men färre antal p-platser för bilar än tidigare kan vara en svaghet med planförslaget. Det blir cirka 200 p-platser mot idag över 300. Mer plats finns inte inom järnvägsområdet, om alla andra funktioner ska få plats. Men kommunen har tydligen förstått att många p-platser behövs, för att locka till tåget. I planförslaget nämns att kommunen för dialog om parkeringsanläggningar i de angränsande utvecklingsområdena Nöthagen och Sunlight samt med Landstinget. Så det lär bli säkert fler p-platser i slutändan, dock på lite längre avstånd.

Cykelparkering med tak behövs
I planförslag tillskapas cirka 1500 cykelparkeringsplatser. Några synpunkter på det: 

•Skisserna i planförslag tyder på att de blir utan tak. Låt gå för att inte alla cykelplatser behöver tak, för färre cyklar när det snöar eller regnar. Men det bör vara tak över minst hälften av cykelparkeringen.

•Dessutom borde det erbjudas särskilt låsbara platser inomhus, där dyrare cyklar kan förvaras ordentligt skyddade. Det bör vara i en byggnad, skyddad med kodlås, som ska göra det svårt för oärliga att förse sig. I detta fall bör kommunen kunna ta ut en avgift, eftersom det är en högre service än vanlig cykel-parkering.

I planskisserna finns en större byggnad kallad ”cykelcentrum” inritad, och förmodligen är byggnaden tänkt just för detta, att döma av kommentarer i planen. Det är dock inte färdigutrett ännu. Här skulle säkert någon cykelbutik vilja etablera sig, med möjligheter att ge bra service till resenärer.

•Kommunens planerarna ta även ta sig en funderare kring parkeringar för större lastcyklar. Främst tänker jag på trehjuliga som tar stor plats. Ännu finns det bara ett fåtal i Nyköping, men det lär bli fler. Jag har sett särskilda parkeringar för sådana i Malmö, stora bågar som man placerar cykeln intill och låser fast.

Inspiration kan hämtas från Malmö.

•Cykeluthyrning. Kommun bör verka för att det finns ett system med hyrcyklar vid resecentrat. Det skulle underlätta för kollektivresenärer, oavsett om de kommer med tåg eller buss, som behöver kunna röra på sig fritt i stan. Det underlättar för personer som kommer med landsortsbussarna, och som ska göra ärenden i stan. Det underlättar för turister som vill se sig om.
Mest bekvämt för förstås ett system där cyklarna kan hyras via automat eller app, då man kan ordna dygnet runt service. Ett annat alternativ är att låta eventuell cykelbutik ta hand om uthyrningen.

Bra väderskydd för bussresenärer
Några synpunkter på utformningen av nya bussstationen. Vad jag kan se av skisser i planförslaget så saknas det väderskydd för väntande resenärer till stadsbussarna. Sannolikt så blir det någon form av väderskydd, men låt det inte stanna vid vanliga hållplatskurer sådana som finns vid dagens busstation. Det är alldeles otillräckligt. Det krävs ett ordentligt täckande tak, ungefär som på en tågperrong. Varför ska stadsbussarna resenärer ha det sämre än tågresenärer, som det dessutom är många som åker dagligen med stadsbussarna.

Resenärer med landsortsbussarna får dock en fin vänthall, att döma av skisserna. De ska kunna vänta i princip inomhus i en terminalbyggad. Men resenärerna i stadsbussarna vill nog ha mer än bara en himmel som tak, den brukar ju ha tendens att lämna ifrån sig nederbörd i diverse fuktiga former.

Noterar att det är ett övergångsställe vid in och utfart till busstationen. Förmodar att det varit omöjligt att hitta en bättre placering, men erfarenheterna från nuvarande busstation (med övergångsstället vid utfarten) är att det är en källa till mycket inbromsningar. Det är ju bättre om bussarna kan rulla i jämn fart...

Gratis buss under byggtiden?
Till sista några funderingar kring trafikfrågan när Brunnsgatan ska stängas av för ombyggnad. Då ska endast bussar, cyklister och gående på passera, för att arbetena ska kunna löpa någorlunda smärtfritt.
Bilister med ärenden till stan, måste då köra stora omvägar för att nå centrala Nyköping. Även besökare till lasarettet, kommer tvingas ta stora omvägar för att nå fram.
Ett förslag för att minska behovet av bilkörning under denna tid vore att erbjuda avgiftsfritt resande på stadsbussen linje 1 till Harg, så kan åtminstone en del biltrafik ersättas med buss.